Vrh kamenem (valounem) do dálky

Úkolem soutěžícího je uchopit kámen do jedné ruky, ruku s kamenem
opřít o rameno a prudkým pohybem vpřed hodit co možná nejdále
(stejně jako při klasickém vrhu koulí). Je povolen rozběh, není povolena otočka.
Závodník nesmí překročit čáru, která vyznačuje začátek dopadové dráhy
(v případě překročení je pokus uznán za neplatný). Každý soutěžící má dva
pokusy, z nichž se započítává ten nejdelší. Kámen je přírodní kamenná koule
o přibližné hmotnosti 18 až 20 kg.


Vrh závažím ( kamennou taškou) do dálky

Úkolem soutěžícího je uchopit jednou rukou kamennou taškou
( okovaný kvádřík s uchem) a vrhnout do co největší dálky. Jsou 2 pokusy.
Počítá se nejlepší. Rozběh dovolen - max 2,5m , otočka dovolena není.
Závaží váží i s okováním od 24 do 26 kg.

Hod závažím do výšky

Úkolem soutěžícího je uchopit závaží za držadlo a libovolným způsobem
(ale pouze jednou rukou) jej přehodit přes laťku v určené výšce.
Pokud se závaží dotkne laťky, ale neshodí ji, pokus je uznán jako platný.
Po každém dokončeném kole se laťka zvyšuje o předem danou výšku
(v nominaci žádná kola jen 2 pokusy). Vyhrává ten soutěžící, který úspěšně
přehodí laťku v nejvyšší výšce. V případě rovnosti výsledků vyhrává ten
soutěžící, který k překonání předchozí výšky potřeboval méně pokusů.
Závaží je ocelový válec opatřený ocelovým držadlem o celkové
hmotnosti 24 až 25 kg.

Hod kládou

Kláda je cca 5-6 m dlouhá, kůry zbavená, s jedním koncem užším. Úkolem
soutěžícího je uchopit kládu oběma rukama za užší konec a opřít si ji o rameno.
S takto drženou kládou se závodník rozběhne a ve vhodném okamžiku ji hodí
(nejpozději však na místě předem označeném) tak, aby užší konec klády opsal
ve vzduchu kruh kolmý k zemi a dopadl směrem od soutěžícího.Zkrátka kláda se
musí otočit užším koncem od borce dál,a silnějším koncem blíže,
jinak je pokus neplatný. Může se otočit o zem. Počítá se nikoliv dosažená
vzdálenost, ale změří se vzdálenost okraje každého konce klády od rozhodčí
čáry (nevadí když kláda padne křížem přes rozhodčí čáru), rozdíl mezi oběma
naměřenými hodnotami se pak počítá jako trestné body - počítáno v cm nikoliv
ve stupních.

Hod skotským kladivem

Úkolem soutěžícího je uchopit skotské kladivo za držadlo otočit se zády k místu,
kam bude házet a po roztočení kladivo hodit. Při pokusu se nesmí nohy zvednout, ani nijak pohnout.
Protože se kladivo musí roztočit ve vzduchu.
Každý soutěžící má dva pokusy, z nichž se započítává ten nejdelší.
Skotské kladivo je ocelová koule upevněná na dřevěné násadě o délce cca
1,2 m o celkové hmotnosti 7 až 8 kg.

Přetahování lanem.

Provádějí dvě družstva soutěžících. Každá o pěti lidech na jednom konci lana .
Každé družstvo se snaží přetáhnout to druhé soupeřící družstvo směrem sobě
přes středovou rozhodčí čáru. Vítězí to družstvo, které se povede přes rozhodčí
čáru přetáhnout druhé družstvo. Žádný soutěžící si nesmí během přetahování
omotat lano kolem ruky nebo rukou.
Lana se smějí soutěžící při přetahování pouze držet oběma rukama a táhnout.Hod do výšky balíkem slámy